Logo Nefo

REGULAMIN

TERAPII NEFO ONLINE®

WYJDŹ Z UZALEŻNIENIA WRÓĆ DO ŻYCIA

dzięki terapii w zaciszu swojego domu

Regulamin Nefo Online®

Regulamin Nefo Online®
Sprzedaż zdalnego programu terapeutycznego NEFO Online® realizuje:

Ośrodek Terapii Uzależnień
NEFO Sp. z o.o.
Pl. 11 Listopada 10
87-600 Lipno
NIP: 4660423482
REGON: 369481516
KRS: 0000718590

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
email: kontakt@nefo.pl

§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Produkt – jeden w wariantów Programu NEFO Online® lub Sesja Online/ Pakiet Sesji Online
Program – zdalna terapia prowadzona online w czasie rzeczywistym oraz treść cyfrowa (filmy, arkusze, testy i wszystkie inne materiały pomocnicze przesyłane pocztą elektroniczną) programu terapii NEFO Online®, której twórcą jest Sprzedawca i którą Kupujący nabywa poprzez zakup Produktu,
Sesja Online – usługa sesji psychoterapii prowadzona za pośrednictwem komunikatora internetowego, której dostawcą jest Sprzedawca i którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy
Kupujący/Uczestnik Programu – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.nefo-online/regulamin
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.nefo-online.pl
Sprzedawca – Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o., Pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, NIP: 4660423482

§ 2 Postanowienia wstępne
Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w postaci Programu lub Sesji Online na rzecz Kupującego.
Zakup Produktu odbywa się poprzez skuteczne dokonanie płatności za Produkt i jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.
Do korzystania z Programu/Sesji Online konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
– dostęp do Internetu,
– standardowy system operacyjny,
– standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
– komunikator internetowy Zoom/Skype/Messenger lub inny
– standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
– możliwość odtwarzania plików wideo,
– posiadanie lub dostęp do drukarki i innych akcesoriów wymienionych na Stronie,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
Ceny Produktów są cenami brutto.

§ 3 Prawa własności intelektualnej
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Program NEFO Online® stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Programu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Programu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
Dodatkowo, wszystkie treści i materiały dostępne na stronie www.nefo-online.pl w tym treści zawarte na stronie, grafiki, filmy oraz treści artykułów na blogu również stanowią własność i zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora.

§ 4 Sposób zawarcia umowy sprzedaży i zakup Programu/Sesji Online
W celu uzyskania statusu Kupującego, należy podjąć następujące kroki:
– skontaktować się telefonicznie z doradcą (nr telefonu 887 029 952 lub 887 029 968) lub wysłać wypełniony Formularz Kontaktowy znajdujący się na stronie www.nefo-online.pl z podaniem numeru telefonu do kontaktu, w celu wyboru wariantu Programu/ilości Sesji Online oraz ustalenia daty przystąpienia do programu.
– dokonać przelewu w kwocie odpowiadającej cenie wariantu Programu/Sesji Online na konto podając imię i nazwisko uczestnika kursu oraz wariant Programu lub pakiet/ilość Sesji Online:

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o.
pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno
Nest Bank konto: 75 2530 0008 2031 1031 8642 0001

– dokonanie płatności jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Po skutecznym dokonaniu płatności umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktu uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Kupujący otrzyma fakturę zakupu na podany adres e-mail. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyny. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Kupujący narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5 Korzystanie z Programu
1. Korzystanie z Produktu odbywa się zgodnie z wyznaczonym terminarzem spotkań za pomocą jednego z komunikatorów internetowych i wymaga połączenia z Internetem
2. Materiały dodatkowe będą przesyłane przez Sprzedawcę w trakcie trwania Programu
3. Kupujący korzysta z Programu w okresie trwania danego wariantu Programu. Informacja o długości trwania Programu jest podana na stronie www.nefo-online.pl
4. Nieobecność Kupującego/ Uczestnika Programu na którymkolwiek ze spotkań podczas trwania Programu nie uprawnia Kupującego/ Uczestnika Programu do otrzymania zwrotu opłaty za tę część Programu, na której był on nieobecny
5. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone na Stronie są zabronione
6. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Programu
7. Usługi związane z realizacją Programu nie zastępują pomocy medycznej, w szczególności leczenia medycznego lub farmakologicznego. Stan zdrowia i problemy emocjonalne Kupującego mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z tych usług. W takim przypadku korzystanie z nich powinno być skonsultowane z właściwym specjalistą
8. Kupujący korzystający z Programu oraz Sesji w czasie rzeczywistym online, zobowiązani są przestrzegać zasad kultury osobistej i umożliwić prowadzącemu oraz innym uczestnikom niezakłócony przebieg realizacji Programu

§ 6 Odstąpienie Kupującego od umowy
Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Przykładowa treść odstąpienia od umowy:

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy udziału w programie NEFO Online® zakupionym od NEFO Sp. z o.o., Pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji:
Podpis”

Odstąpienie od umowy należy przesłać pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

§ 7 Uregulowania dotyczące zakupu indywidualnych Sesji Online
Sprzedaż Sesji Indywidualnych odbywa się w pakietach (minimum 4 Sesje). W przypadku zakupu pakietu indywidualnych Sesji Online, Kupujący winien dokonać płatności za Produkt najpóźniej dwa dni przed zaplanowanym terminem pierwszej Sesji. W przeciwnym razie zaplanowany termin Sprzedający uważa za nieaktualny.
Rezygnacja klienta z Sesji, która została wcześniej opłacona musi być zgłoszona najpóźniej dzień przed planowaną Sesją. Niestawienie się na umówionej Sesji będzie skutkowało brakiem możliwości zwrotu opłaty oraz brakiem możliwości przesunięcia spotkania na inny termin.

§ 8 Reklamacje
Kupujący mogą składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących Produktu, listem poleconym nadanym na dane wskazane we wstępie Regulaminu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Kupującego następujących danych:
– oznaczenie Kupującego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu
– datę wystąpienia i opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji

Reklamacja może dotyczyć zablokowania przez Sprzedającego dostępu do Programu w związku z naruszeniem Regulaminu. Przed złożeniem reklamacji w zakresie opisanym w zdaniu pierwszym, Kupujący zwraca się do Sprzedającego z wnioskiem o uzasadnienie decyzji o jego zablokowaniu. W reklamacji Kupujący zobowiązany jest ustosunkować się do otrzymanego uzasadnienia i złożyć wyjaśnienia. Sprzedający może dostęp do programu odblokować.

§ 9 Klauzula informacyjna (RODO)
Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją umów, a także ich rozliczenia (w tym wystawianie faktur i dokumentów księgowych), rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania.
Wszystkie dane osobowe i informacje o klientach uzyskane w trakcie trwania terapii są objęte ochroną danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-RODO) (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016, str.1)

§ 10 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.
Data wejścia w życie Regulaminu: 28.04.2022r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2021 NEFO Online® www.nefo.pl

DOŁĄCZ DO NEFO Online®
JUŻ DZIŚ!

NAPISZ

pomoc@nefo.pl

ZADZWOŃ

+48 887 029 952